Myndir / Mats WIbe Lund

 • Ljósmynd: © Mats Wibe Lund - www.mats.is - mats@mats.is - 
Bíldudalur séð ofan Geirþjófsfirði.
 • Ljósmynd: © Mats Wibe Lund - www.mats.is - mats@mats.is - Bíldudalur
 • Ljósmynd: © Mats Wibe Lund - www.mats.is - mats@mats.is - Flókalundur
 • Ljósmynd: © Mats Wibe Lund - www.mats.is - mats@mats.is - Brjánslækur
 • Ljósmynd: © Mats Wibe Lund - www.mats.is - mats@mats.is - Brjánslækur
 • Ljósmynd: © Mats Wibe Lund - www.mats.is - mats@mats.is - Brjánslækur
 • Ljósmynd: © Mats Wibe Lund - www.mats.is - mats@mats.is - Bíldudalur
 • Ljósmynd: © Mats Wibe Lund - www.mats.is - mats@mats.is - Bíldudalur
 • Ljósmynd: © Mats Wibe Lund - www.mats.is - mats@mats.is - Rauðasandur
 • Ljósmynd: © Mats Wibe Lund - www.mats.is - mats@mats.is - Hvestufjaran
 • Ljósmynd: © Mats Wibe Lund - www.mats.is - mats@mats.is - Hringsdalsnúpur, Innhvilft og Ytrihvilft
 • Ljósmynd: © Mats Wibe Lund - www.mats.is - mats@mats.is - Hvallátur
 • Ljósmynd: © Mats Wibe Lund - www.mats.is - mats@mats.is - Hvallátur
 • Ljósmynd: © Mats Wibe Lund - www.mats.is - mats@mats.is - Láginúpur og Kollsvík
 • Ljósmynd: © Mats Wibe Lund - www.mats.is - mats@mats.is - Gjögrabót
 • Ljósmynd: © Mats Wibe Lund - www.mats.is - mats@mats.is - Selárdalur
 • Ljósmynd: © Mats Wibe Lund - www.mats.is - mats@mats.is - Skápadalsmúli
 • Ljósmynd: © Mats Wibe Lund - www.mats.is - mats@mats.is - Skápadalur
 • Ljósmynd: © Mats Wibe Lund - www.mats.is - mats@mats.is - Rauðasandur Bæjarós
 • Ljósmynd: © Mats Wibe Lund - www.mats.is - mats@mats.is - Rauðasandur Bæjarós
 • Ljósmynd: © Mats Wibe Lund - www.mats.is - mats@mats.is - Bjargtangar
Vesturbyggð - Kt. 510694-2369 - Aðalstræti 63 - 450 Patreksfirði - Sími: 450 2300 - Fax: 456 1142 - Netfang: vesturbyggd@vesturbyggd.is