Herb

Herb Vestur­byggð został wybrany w drodze konkursu w 1994 roku. Autorem projektu herbu jest artysta grafik Halldór Eyjól­fsson.

W 1994 roku zarząd gminy Vestur­byggð ogłosił konkurs na projekt symbolu graficz­nego, który mógłby posłużyć za bazę do stwo­rzenia herbu gminy. Projekt musiał być zwią­zany z historią lub szcze­gólnym elementem okolicy. Zwyciężył znak, którego pier­wotnym autorem był artysta grafik Halldór Eyjól­fsson.

Symbole przed­sta­wione w herbie to Hrafna-Flóki wraz z trzema krukami tak jak są przed­sta­wieni w Księdze o Zasie­dleniu: „I poże­glował Flóki na zachód przez Breiða­fjörð  i zajął tam ziemie zwane Vatns­fjörður przy Barða­strönd.“ W tej samej opowieści czytamy: „Wtedy wszedł Flóki na jeden ze szczytów i ujrzał ku północy ponad górami morze skute lodem, więc nazwał tę krainę Islandią, którą to nazwę nosi ona do dziś.“ Skała Látra­bjarg, najbar­dziej na zachód wysu­nięty punkt Europy i jedno z charak­te­ry­stycz­nych miejsc tej okolicy, również znaj­duje się w herbie i symbo­li­zuje związek czło­wieka z naturą i wyko­rzy­stanie jej dobro­dziejstw. Błękitne morze z kolei jest symbolem czystości otacza­ją­cych wód oraz związku Vestur­byggð z rybo­łów­stwem.

 

Byggðamerki Vesturbyggðar

W 2018 roku herb został prze­pro­jek­to­wany na potrzeby użyt­ko­wania w mediach elek­tro­nicz­nych.  Został on jedno­cze­śnie prze­sty­li­zo­wany tak, aby pasować do nowego wize­runku gminy, który powo­łano do życia w tym samym czasie. Ponadto niektóre elementy herbu poddano aktu­ali­zacji w celu speł­nienia wymagań Biura Paten­to­wego zwią­za­nych z reje­stracją znaków herbo­wych. Nowy projekt herbu stwo­rzyła pracownia graficzna Kolofon.

Herb Vestur­byggð można pobrać z boku tej strony. Dostępne wersje herbu dosto­so­wane są do potrzeb więk­szości drukarek i moni­torów, zarówno w kolorze, jak i w czerni i bieli.