Pomiń menu

Zbie­ranie danych osobo­wych i infor­macji o plikach cookie

Podczas używania strony groma­dzone są infor­macje o użyt­kow­niku: o rodzaju używanej przez niego prze­glą­darki inter­ne­towej, systemie opera­cyjnym, numerze IP oraz historii prze­glą­da­nych stron inter­ne­to­wych. Celem groma­dzenia w/w danych jest poprawa funk­cjo­no­wania naszej strony. Żadne inne dane o użyt­kow­niku nie są groma­dzone za wyjąt­kiem sytu­acji, gdy użyt­kownik zalo­guje się do systemu usług, takich jak śledzenie numeru sprawy.

 

Pliki cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe prze­cho­wy­wane w prze­glą­darce użyt­kow­nika. Ta strona używa plików cookie jedynie w celu groma­dzenia infor­macji na temat często­tli­wości odwie­dzin i użyt­ko­wania strony. Do groma­dzenia danych używana jest usługa Google Analy­tics. Gmina Vestur­byggð nie prze­ka­zuje zgro­ma­dzo­nych danych osobom trzecim.


Śledzenie numerów spraw

Użyt­kownik może śledzić prze­bieg swojej sprawy w systemie admi­ni­stra­cyjnym poprzez śledzenie numeru sprawy w spra­woz­da­niach z posie­dzeń komisji i zarządów. Jest to możliwe po zare­je­stro­waniu adresu poczty elek­tro­nicznej. Po potwier­dzeniu adresu poczty w przy­padku rozpo­częcia rozpa­try­wania sprawy na skrzynkę email użyt­kow­nika wysy­łane jest powia­do­mienie. Wypo­wie­dzenie usługi śledzenia numeru sprawy jest łatwe i doko­nuje się go poprzez klik­nięcie w link umiesz­czony w każdej z otrzy­ma­nych wiado­mości email doty­czą­cych sprawy.


Czy zawartość strony była pomocna?

Á vefnum er víða hægt að senda inn áben­dingu um hvort efnið hafi verið hjál­plegt. Engum persó­nu­up­plýsingum er safnað við þessa aðgerð.

Z wielu miejsc na stronie można wysłać uwagi na temat tego, czy zawar­tość strony była pomocna. Nie są przy tym groma­dzone żadne dane osobowe.