Cenniki

Gmina świadczy miesz­kańcom i gościom różno­rodne usługi. By uczynić je jak najbar­dziej dostęp­nymi zgro­ma­dzono tutaj w jednym miejscu wszystkie cenniki usług gminy Vestur­byg­gðar.