Pomiń menu

Błękitna Flaga

Portom w Patreks­fjörður i w Bíldu­dalur przy­znano presti­żowe odzna­czenie Błękitnej Flagi, które przy­zna­wane jest przez społecz­ność między­na­ro­dową małym portom i plażom za wysiłki doty­czące działań prośro­do­wi­sko­wych. Błękitna Flaga jest najsze­rzej znanym wyróż­nie­niem tego rodzaju na świecie i przy­zna­wana jest za wielo­ce­lowe plano­wanie środo­wi­skowe, dobrą obsługę i sprawny system udzie­lania infor­macji o sprzęcie, otoczeniu i bezpie­czeń­stwie.

Tutaj znaleźć można infor­macje o projek­tach środo­wi­sko­wych za każdy rok, reali­zo­wa­nych w związku z programem Błękitnej Flagi. Ponadto więcej infor­macji o projekcie znaj­duje się na stronie inter­ne­towej Islandz­kiego Stowa­rzy­szenia Środo­wi­sko­wego (Landvernd).