Pomiń menu

Port w Bíldu­dalur

Port w Bíldu­dalur usytu­owany jest przy mieście Bíldu­dalur w gminie Vestur­byggð  w połu­dniowej części Arnar­fjörður. Znaj­duje się w nim 80 metrowe nabrzeże dla statków oceanicz­nych o głębo­kości 10 metrów, basen portowy dla małych łodzi oraz wszelkie niezbędne usługi. Port został wyróż­niony znakiem Błękitnej Flagi.

Port jest czynny całą dobę ale regu­larne godziny pracy obsługi to 8–17.
Telefon poza regu­lar­nymi godzi­nami pracy to 861 7742.

Przy­bycie statku należy zgłosić conajm­niej z 24 godzinnym wyprze­dze­niem. Prze­strzeń na lądzie udostęp­niana jest w razie potrzeby.

Radio­stacje CB są na często­tli­wości wywo­ław­czej 16 a często­tli­wość robocza oficera porto­wego to 11.

 

Hafnarþjónusta á Bíldudal

  • Poniedziałek 08:00 – 17:00
  • Wtorek 08:00 – 17:00
  • Środa 08:00 – 17:00
  • Czwartek 08:00 – 17:00
  • Piątek 08:00 – 17:00
  • Sobota Lokað
  • Niedziela Lokað

Nabrzeża, zakotwiczenie i udogodnienia

Nabrzeże ma długośc 400 metrów, z czego część dla statków oceanicz­nych o głębo­kości 10 metrów mierzy 80 metrów długości.

Do dyspo­zycji małych łodzi jest basen portowy z pompą pali­wową .

Przy­stań w porcie zewnętrznym:

65°41’380N
23°35’095 W


Woda i paliwo

Woda wyda­wana jest w porcie. Kutrom rybackim sprze­da­wana jest odpo­wiednio do rozła­do­wa­nego połowu, innym statkom według pomiaru.

Paliwo dla więk­szych statków wyda­wane jest przy nabrzeżu portowym, a dla mniej­szych jedno­stek w marinie.

Małym łodziom paliwo wydaje się w basenie portowym.


Wyładunek połowu, lód i sprzęt do połowów

Obsługa wyła­dunku połowu w porcie:

Giełda rybna w Patreks­fjörður: 456 1331 / 895 8931.

Jón Þórðarson: 894 1684.

Giełda rybna w Patreks­fjörður zajmuje się obsługą zwią­zaną z lodem dla portu. Giełda  wydaje również sprzęt niezbędny do połowów.

 


Odbiór odpadów i nieczystości

Na nabrzeżu znaj­dują się konte­nery na palne odpady z kutrów rybac­kich. W sprawie utyli­zacji innych rodzajów odpadów należy skon­tak­tować się z oficerem portowym lub Przed­się­bior­stwem Utyli­zacji Odpadów Zachod­nich Fiordów pod numerem tele­fonu 892 5579.

Obiór nieczy­stości ze statków odbywa się na żądanie. W takim przy­padku wzywana jest firma specja­li­zu­jąca się w usłu­gach wypom­po­wy­wania ścieków.


Opłaty portowe

Opłata tonażowa
Inne statki i łodzie za tonę brutto 14,59 kr.
Kutry przybrzeżne, promy powyżej 80 ton, port w Brjánslækur za tonę brutto 17,22 kr.
Opłaty za dokowanie
Inne statki i łodzie, za każde rozpoczęte 24 godziny za tonę brutto 7,80 kr.
0
Kutry przybrzeżne, promy powyżej 80 ton, port w Brjánslækur, za każde rozpoczęte 24godziny za tonę brutto 8,60 kr.
Opłata za statki rybackie i mniejsze łodzie, za każdą jednostkę pomiarową za miesiąc 87,92 kr.
Minimalna opłata dla statków rybackich i mniejszych łodzi za miesiąc 9,860 kr.
Łodzie lżejsze niż 20 ton za miesiąc 6,583 kr.
Zniżka dla łodzi zacumowanych przy własnym nabrzeżu 50%
Zniżka dla łodzi rekreacyjnych w posiadaniu osób powyżej 70 roku życia 25%
Opłata miesięczna, łodzie z okresem cumowania krótszym niż 10 dni 0
Część opłaty miesięcznej dla łodzi cumujących 1-3 dni w miesiącu 25%
Część opłaty miesięcznej dla łodzi cumujących 4-6 dni w miesiącu 50%
Część opłaty miesięcznej dla łodzi cumujących 7-10 dni w miesiącu 75%
Podatki od towarów
grupa 1 za tonę 399 kr.
grupa 2 za tonę 679 kr.
grupa 3 za tonę 733 kr.
grupa 4, opłata połowowa wartość 1,60%
Połów trawlerów-chłodni wartość 0,80%
Połów z farm rybnych wartość 0,70%
Solona ryba, opłata podwójna za wagę podwójną wartość - zobacz art. 9 0
Ryba transportowana w kontenerach, opłata zgodnie z przewidywana ceną hurtową wartość - zobacz art. 9 0
Opłaty pasażerskie
Za osobę dorosłą, starszą niż 16 lat za pasażera 135 kr.
Opłaty za pilotaż portowy
Za każdą jednostkę pomiarową każdorazowo 9,75 kr.
Opłata stała każdorazowo 7,264 kr.
Fundusz pilotażu portowego każdorazowo 629 kr.
Łódź pilotowa z obsługą za godzinę 22,817 kr.
Opłata stała (przyjęcie statku)
Opłata stała za jednego pracownika w godzinach dziennych za godzinę 10,865 kr.
Opłata stała za jednego pracownika w godzinach nadliczbowych za godzinę 16,503 kr.
Opłata przestojowa
Łodzie poniżej 20 ton za miesiąc 8,789 kr.
Łodzie powyżej 20 ton za miesiąc 13,905 kr.
Łodzie poniżej 20 ton, stałe miejsce przestojowe za miesiąc 11,235 kr.
Łodzie powyżej 20 ton, stałe miejsce przestojowe za miesiąc 17,866 kr.
Opłata przystaniowa za miejsce cumownicze przy nabrzeżu opłata roczna 144,396 kr.
Statek powyżej 80 ton za tonę brutto na miesiąc 125 kr.
za miesiąc 3,121 kr.
Żaglówki i jachty każdy rozpoczęty tydzień 8,950 kr.
Bezpieczeństwo żeglugi (Międzynarodowy kodeks ochrony statku i obiektu portowego, ISPS)
Opłata za ochronę za każdy statek na przybyciu 51,768 kr.
Opłata za ochronę przez pracownika ochrony w godzinach pracy dziennej za godzinę 6,242 kr.
Opłata za ochronę przez pracownika ochrony w godzinach pracy nadliczbowej za godzinę 11,193 kr.
Opłata za odprowadzanie odpadów
Łodzie do 20 ton za miesiąc 3,015 kr.
Łodzie 20-50 ton za miesiąc 3,767 kr.
Statki powyżej 50 ton za miesiąc 9,686 kr.
Statki, inne za kg. 146 kr.
Elektryczność
Sprzedaż prądu, podłączenie lądowe, 10% dopłaty do stawki OV za kWh 15,07 kr.
Niezależny lIcznik prądu za miesiąc 737 kr.
Stały licznik prądu za miesiąc 1,475 kr.
Licznik prądu, depozyt za wynajem każdorazowo 36,958 kr.
Opłata za podłączenie prądu do pomostów ruchomych i drewnianych każdorazowo 4,623 kr.
Sprzedaż wody pitnej
Stawka za wodę dla rozładowanego połowu łodzi rybackich i statków za kg 0,17 kr.
Stawka za wodę, inne statki za tonę 463 kr.
Woda doprowadzona poza regularnymi godzinami pracy za wezwanie 15,951 kr.
Woda dla statków pasażerskich za tonę 350 kr.
Opłaty wagowe
Ważenie ogólne za tonę 186 kr.
Najniższa opłata za ważenie za każde ważenie 1,022 kr.
Ważenie pojazdów każdorazowo 1,840 kr.
Ważenie próbki połowowej dla rozładunku statków-chłodni za tonę 172 kr.
7,975 kr.
15,951 kr.
Opłata rozładunkowo-, rejstracyjno-dźwigowa
Opłata rozładunkowo-, rejstracyjno-dźwigowa dla wszystkich statków za tonę 284 kr.
Koszty najmu
Przestrzeń przechowalnicza na terenie żwirowym za miesiąc za metr kwadratowy 108 kr.
Kara finansowa za niedozwolone przechowanie sprzętu za dobę 7,082 kr.
Najem klucza do dźwigu każdorazowo 4,154 kr.
Najem pomostu ruchomego/barki za godzinę 10,811 kr.
Czynsze
Pokój w chacie rybackiej za miesiąc 725 kr.
Inne usługi
Rejestr w GAFL połowu dla firm z pozwoleniem na ponowne ważenie każdorazowo 2,066 kr.
Rejestr w GAFL połowu dla firm z pozwoleniem na ponowne ważenie za kg 0,36 kr.
Opłata za dostęp do pomp paliwowych za miesiąc 12,500 kr.
Virðisaukaskattur 24,0% leggst á öll ofangreind gjöld hafnarsjóðs við útgáfu reikninga