Pomiń menu

Port w Patreks­fjörður

Port w Patreks­fjörður poło­żony jest w północnej części Vestur­byggð. Ma on 629 metrowe nabrzeże, z czego 170 metrów nabrzeża dla statków oceanicz­nych o głębo­kości 7–7,5 metra. Przy porcie znaj­duje się też drew­niane nabrzeże dla łodzi rybac­kich śred­niej wiel­kości oraz basen portowy dla małych jedno­stek pływa­ją­cych. Port jest laure­atem wyróż­nienia Błękitnej Flagi.

Port jest czynny całą dobę ale regu­larne godziny pracy obsługi to 8–17.
Numery tele­fonu do portu to 456 1259 / 861 7743. Tele­fony odbie­rane są całą dobę.

Przy­bycie statku należy zgłosić conajm­niej z 24 godzinnym wyprze­dze­niem. Prze­strzeń na lądzie udostęp­niana jest w razie potrzeby.

Radio­stacje CB są na często­tli­wości wywo­ław­czej 16 a często­tli­wość robocza oficera porto­wego to 11.

Kanał dopły­wowy do portu prowadzi od północy do prze­wę­żenia szero­kości 60 metrów w czasie śred­niego pływu.

Pływy: Przy­pływ 5 metrów, odpływ 2.5 metra.

Hafnarþjónusta á Patreksfirði

  • Poniedziałek 08:00 – 17:00
  • Wtorek 08:00 – 17:00
  • Środa 08:00 – 17:00
  • Czwartek 08:00 – 17:00
  • Piątek 08:00 – 17:00
  • Sobota Lokað
  • Niedziela Lokað

Nabrzeża, zakotwiczenie i udogodnienia

Nabrzeże ma długość 629 m., z czego z czego część dla statków oceanicz­nych o głębo­kości 7-7,5 metra mierzy 170 metrów długości. Tam cumują konte­ne­rowce i tankowce oraz większe jednostki rybackie w celu nabrania paliwa.

Dla małych łodzi prze­zna­czony jest basen portowy, a dla kutrów rybac­kich śred­niej wiel­kości nabrzeże drew­niane.

W fior­dzie znaj­dują się dwa punkty pod zako­twi­czenie, jeden głęboko w głąb Örlyg­shöfn a drugi po wewnętrznej stronie Vatneyri. Głębo­kość wody wynosi tam 18 metrów.


Woda i paliwo

Woda wyda­wana jest w porcie. Kutrom rybackim sprze­da­wana jest odpo­wiednio do rozła­do­wa­nego połowu, innym statkom według pomiaru.

Pompy pali­wowe dla małych łodzi są dwie, pozo­stałe statki rybackie mogą pobierać paliwo przy którym­kol­wiek z nabrzeży.


Wyładunek połowu, lód i sprzęt do połowów

Giełda rybna w Patreks­fjörður zajmuje się rozła­dun­kiem połowów 456 1331 / 895 8931.

Obsługą zwią­zaną z lodem dla portu zajmje się Giełda rybna i Oddi hf. pod numerem tele­fonu 450 2109 / 892 2203.

Do dyspo­zycji w porcie w Patreks­fjörður są dwa dźwigi, jeden o tonażu 0,8 tony i drugi, ruchomy, o tonażu 50 ton.

Giełda rybna w Patreks­fjörður prowadzi również sprzedaż sprzętu niezbęd­nego do połowów.


Odbiór odpadów i nieczystości

Na nabrzeżu dla statków oceanicz­nych znaj­dują się konte­nery na palne odpady z kutrów rybac­kich. W sprawie utyli­zacji innych rodzajów odpadów należy skon­tak­tować się z oficerem portowym.

Wywozem odpadów dla gminy Vestur­byggð zajmuje się Przed­się­bior­stwo Utyli­zacji Odpadów Zachod­nich Fiordów

Obiór nieczy­stości ze statków odbywa się na żądanie. W takim przy­padku wzywana jest firma specja­li­zu­jąca się w usłu­gach wypom­po­wy­wania ścieków.


Hafnargjöld

Opłata tonażowa
Inne statki i łodzie za tonę brutto 14,95 kr.
Kutry przybrzeżne, promy powyżej 80 ton, port w Brjánslækur za tonę brutto 17,65 kr.
Opłaty za dokowanie
Inne statki i łodzie, za każde rozpoczęte 24 godziny za tonę brutto 8 kr.
Kutry przybrzeżne, promy powyżej 80 ton, port w Brjánslækur, za każde rozpoczęte 24godziny za tonę brutto 8,80 kr.
Opłata za statki rybackie i mniejsze łodzie, za każdą jednostkę pomiarową za miesiąc 92,40 kr.
Minimalna opłata dla statków rybackich i mniejszych łodzi za miesiąc 10.360 kr.
Łodzie lżejsze niż 20 ton za miesiąc 6.916 kr.
Zniżka dla łodzi zacumowanych przy własnym nabrzeżu 50%
Zniżka dla łodzi rekreacyjnych w posiadaniu osób powyżej 70 roku życia 25%
Opłata miesięczna, łodzie z okresem cumowania krótszym niż 10 dni 0
Część opłaty miesięcznej dla łodzi cumujących 1-3 dni w miesiącu 25%
Część opłaty miesięcznej dla łodzi cumujących 4-6 dni w miesiącu 50%
Część opłaty miesięcznej dla łodzi cumujących 7-10 dni w miesiącu 75%
Podatki od towarów
grupa 1 za tonę 409 kr.
grupa 2 za tonę 696 kr.
grupa 3 za tonę 751 kr.
grupa 4, opłata połowowa wartość 1,60%
Połów trawlerów-chłodni wartość 0,80%
Połów z farm rybnych wartość 0,70%
Solona ryba, opłata podwójna za wagę podwójną wartość - zobacz art. 11 0
Ryba transportowana w kontenerach, opłata zgodnie z przewidywana ceną hurtową wartość - zobacz art. 11 0
Opłaty pasażerskie
Za osobę dorosłą, starszą niż 16 lat za pasażera 138 kr.
Opłaty za pilotaż portowy
Za każdą jednostkę pomiarową każdorazowo 10 kr.
Opłata stała każdorazowo 7.446 kr.
Fundusz pilotażu portowego każdorazowo 645 kr.
Łódź pilotowa z obsługą za godzinę 23.387 kr.
Opłata stała (przyjęcie statku)
Opłata stała za jednego pracownika w godzinach dziennych za godzinę 11.137 kr.
Opłata stała za jednego pracownika w godzinach nadliczbowych za godzinę 16.915 kr.
Opłata przestojowa
Łodzie poniżej 20 ton za miesiąc 9.009 kr.
Łodzie powyżej 20 ton za miesiąc 14.253 kr.
Łodzie poniżej 20 ton, stałe miejsce przestojowe za miesiąc 11.516 kr.
Łodzie powyżej 20 ton, stałe miejsce przestojowe za miesiąc 18.312 kr.
Opłata przystaniowa za miejsce cumownicze przy nabrzeżu opłata roczna 148.006 kr.
Statek powyżej 80 ton za tonę brutto na miesiąc 128 kr.
za miesiąc 3.199 kr.
Żaglówki i jachty każdy rozpoczęty tydzień 68 EUR
Bezpieczeństwo żeglugi (Międzynarodowy kodeks ochrony statku i obiektu portowego, ISPS)
Opłata za ochronę za każdy statek na przybyciu 53.062 kr.
Opłata za ochronę przez pracownika ochrony w godzinach pracy dziennej za godzinę 6.398 kr.
Opłata za ochronę przez pracownika ochrony w godzinach pracy nadliczbowej za godzinę 11.473 kr.
Opłata za odprowadzanie odpadów
Łodzie do 20 ton za miesiąc 3.090 kr.
Łodzie 20-50 ton za miesiąc 3.861 kr.
Statki powyżej 50 ton za miesiąc 9.928 kr.
0,70 kr.
6.663 kr.
51.250 kr.
0,35 kr.
4.100 kr.
25.625 kr.
10.763 kr.
Elektryczność
Sprzedaż prądu, podłączenie lądowe, 10% dopłaty do stawki OV za kWh 13,95 kr.
Niezależny lIcznik prądu za miesiąc 755 kr.
Stały licznik prądu za miesiąc 1.512 kr.
Licznik prądu, depozyt za wynajem każdorazowo 37.882 kr.
Opłata za podłączenie prądu do pomostów ruchomych i drewnianych każdorazowo 4.738 kr.
Sprzedaż wody pitnej
Stawka za wodę dla rozładowanego połowu łodzi rybackich i statków za kg 0,18 kr.
Stawka za wodę, inne statki za tonę 475 kr.
Woda doprowadzona poza regularnymi godzinami pracy za wezwanie 16.350 kr.
Woda dla statków pasażerskich za tonę 3,56 USD
Opłaty wagowe
Ważenie ogólne za tonę 190,60 kr.
Najniższa opłata za ważenie za każde ważenie 1.048 kr.
Ważenie pojazdów każdorazowo 1.886 kr.
Ważenie próbki połowowej dla rozładunku statków-chłodni za tonę 176 kr.
Opłata rozładunkowo-, rejstracyjno-dźwigowa
Opłata rozładunkowo-, rejstracyjno-dźwigowa dla wszystkich statków za tonę 298 kr.
Koszty najmu
Przestrzeń przechowalnicza na terenie żwirowym za miesiąc za metr kwadratowy 111 kr.
Kara finansowa za niedozwolone przechowanie sprzętu za dobę 7.259 kr.
Najem klucza do dźwigu każdorazowo 4.258 kr.
Najem pomostu ruchomego/barki za godzinę 11.081 kr.
Czynsze
Pokój w chacie rybackiej za miesiąc 735 kr.
Inne usługi
32.698 kr.
63.804 kr.
Rejestr w GAFL połowu dla firm z pozwoleniem na ponowne ważenie każdorazowo 2.118 kr.
Rejestr w GAFL połowu dla firm z pozwoleniem na ponowne ważenie za kg 0,37 kr.
Opłata za dostęp do pomp paliwowych 153.750 kr.
1.000 kr.
Virðisaukaskattur 24,0% leggst á öll ofangreind gjöld hafnarsjóðs við útgáfu reikninga