Straż pożarna

Oddziały straży pożarnej gminy Vest­ur­byggð znaj­dują się w Patreks­fjörður i Bíldu­dalur. Pracuje w nich 28 stra­żaków – 17 w Patreks­fjörður i 11 w Bíldu­dalur. Do zadań straży pożarnej należą m.in.:

  • Dowóz wody, gaszenie pożarów wewnątrz i na zewnątrz budynków
  • Reago­wanie w wypad­kach zwią­za­nych z substan­cjami toksycz­nymi
  • Ratow­nictwo w przy­padku zaklesz­czenia, np. w dachu­jącym pojeź­dzie
  • Kontrola systemów poża­ro­wych
  • Edukacja

Oddziały straży pożarnej są świetnie wypo­sa­żone, trzy wozy w Patreks­fjörður i jeden wóz w Bíldu­dalur, ponadto jesienią 2018 do zastępu pojazdów dołą­czył nowy w miejsce Bedforda w Patreks­fjörður.

Oddziały straży pożarnej współ­dzia­łają jako całość z  jednostką z Tálk­na­fjörður i wszystkie trzy zastępy wzywane są razem w ramach wezwania F1 i F2.