Formu­larze

O różno­rodne pozwo­lenia i usługi ze strony gminy można ubiegać się przy użyciu prze­zna­czo­nych do tego formu­larzy. Trwają prace nad skom­pu­te­ry­zo­wa­niem wszyst­kich formu­larzy w użyciu gminy Vestur­byggð  oraz drogi ich skła­dania, lecz do czasu osią­gnięcia tego celu szeroki ich wybór do pobrania i wydruku jest dostępny na stronie inter­ne­towej.

Aby złożyć wnioski przez internet konieczne jest posia­danie podpisu elek­tro­nicz­nego lub klucza Íslykil (zobacz link poniżej).

 

Rachunki

Z dniem 1 stycznia 2019 roku gmina Vestur­byggð zaprze­staje wysy­łania rachunków w formie papie­rowej. Osoby pragnące nadal otrzy­mywać rachunki pocztą/pocztą elek­tro­niczną/za pomocą RSM mogą w tym celu wypełnić znaj­du­jący się tutaj wniosek.


Szkoły i świetlice

W chwili obecnej wszystkie formu­larze dla szkół i świe­tlic wypełnia się przez internet.

Po prawej stronie znaleźć można formu­larz zapisu na stołówkę, do szkółki spor­towej, świe­tlicy, zapisu dziecka do przed­szkola i szkoły muzycznej, zmiany czasu pobytu dziecka w placówce eduka­cyjnej i in.

Również z boku strony zapew­niony jest dostęp do prze­glądu złożo­nych wnio­sków oraz pobranie ich kopii.


Usługi społeczne

Posiadanie zwierząt

Posia­danie psa lub kota wymaga pozwo­lenia.


Budowa, planowanie, inwestycje i nadzór