Pracow­nicy

Pracow­nicy gminy Vestur­byggð to solidna grupa ludzi o różno­rodnym doświad­czeniu. Zakres dzia­łal­ności gminy jest zróż­ni­co­wany, od portów, budynków utrzy­mania i szkół po biblio­teki, baseny i wiele innych.