Schemat orga­ni­za­cyjny

Schemat orga­ni­za­cyjny gminy Vestur­byggð poka­zuje jak zorga­ni­zo­wana jest admi­ni­stracja publiczna. Za codzienną dzia­łal­ność gminy odpo­wie­dzialny jest burmistrz wraz z podle­ga­ją­cymi mu kierow­ni­kami depar­ta­mentów i działów admi­ni­stracji.