Odśnie­żanie

Gmina odpo­wie­dzialna jest za odśnie­żanie terenów zamiesz­ka­łych w obrębie Patreks­fjörður i Bíldu­dalur. Plan roczny odśnie­żania zatwier­dzany jest przez Radę Miejską. Za odśnie­żanie dróg krajo­wych między miej­sco­wo­ściami i dróg dojaz­do­wych do nich odpo­wie­dzialny jest Dyrek­to­riat Dróg.

Na obra­dach Rady Miej­skiej 9 stycznia 2019 roku przed­sta­wiony został plan roczny odśnie­żania na zimę 2018-2019. Rada Miejska zatwier­dziła go z drob­nymi popraw­kami. Harmo­no­gram odśnie­żania można znaleźć poniżej.