Warunki na drogach

Na terenie gminy Vestur­byggð wiek­szość dróg to wysoko poło­żone drogi górskie. Z tego powodu bardzo ważne jest, by przed wyru­sze­niem w trasę kierowcy zasię­gnęli infor­macji o aktu­al­nych warun­kach jazdy. Tutaj znaleźć można infor­macje o prze­jezd­ności więk­szości dróg na terenie Vestur­byggð i warun­kach pogo­do­wych na nich panu­ją­cych, prze­sy­łane bezpo­średnio od Dyrek­to­riatu Dróg.