Klub Lions w Patreks­fjörður

Klub Lions w Patreks­fjörður został powo­łany do życia 19 lutego 1962 roku. Należy do niego 45 członków.

Wśród zadań, jakie klub bierze na siebie, jest obsługa i prowa­dzenie Kina Skjald­borg we współ­pracy z gminą Vestur­byggð. Klub wspo­maga też finan­sowo utrzy­manie i prace naprawcze lokal­nych budynków oraz ekipy ratow­nicze dzia­ła­jące na terenie gminy, dofi­nan­so­wuje też dzia­łal­ność przed­szkoli, szkół podsta­wo­wych i oddziału szkoły śred­niej.

Lionsklúbbur Patreksfjarðar