Stowa­rzy­szenia teatralne

W Patreks­fjörður i Bíldu­dalur dzia­łają stowa­rzy­szenia teatralne na prze­strzeni lat odpo­wie­dzialne za dzia­łal­ność z zakresu sztuki teatralnej.