Plan ogólny zago­spo­da­ro­wania terenu

Obowią­zu­jący plan ogólny zago­spo­da­ro­wania gminy pochodzi z 2006 roku i jest pierw­szym po utwo­rzeniu Vestur­byggð z połą­czenia mniej­szych gmin. Plan jest ważny do końca 2018 roku i dotyczy wszyst­kich terenów w obrębie wyzna­cza­jącym gminę, t.j. terenów zamiesz­ka­łych w Patreks­fjörður i Bíldu­dalur oraz terenów wiej­skich, łącznie 1339 km2.

Zatwierdzone zmiany w planie ogólnym zagospodarowania