Pomiń menu

Plano­wanie i ochrona środo­wiska

W Vestur­byggð obowią­zuje plan ogólny zago­spo­da­ro­wania z 2006 roku, jak również plany szcze­gó­łowe zago­spo­da­ro­wania dla każdej z części gminy. W przy­padku zmian w planie zago­spo­da­ro­wania na stronie inter­ne­towej gminy i poza nią ogła­szane są projekty tychże zmian.