Plan szcze­gó­łowy zago­spo­da­ro­wania terenu

Plan szcze­gó­łowy zago­spo­da­ro­wania terenu tworzony jest dla poszcze­gól­nych obszarów w obrębie gminy. Oparty jest on na dyrek­ty­wach zawar­tych w ogólnym planie zago­spo­da­ro­wania terenu i tworzony dla danego obszaru w ramach jedno­litej całości. W plano­waniu szcze­gó­łowym podej­mo­wane są decyzje doty­czące działek budow­la­nych, użyt­ko­waniu gruntów, praw do budowy, struk­tury urba­ni­stycznej, wyglądu i formy budynków. Gmina publi­kuje aktu­alny plan szcze­gó­łowy zago­spo­da­ro­wania terenu na swojej stronie inter­ne­towej.