Pomiń menu

Burmistrz

false

Burmistrz jest urzęd­ni­kiem zarzą­dza­jącym gminą Vestur­byggð i najwyż­szym prze­ło­żonym zespołu pracow­ników gminy. Do jego zadań należy wyko­naw­stwo posta­no­wień Rady Miasta i spraw gminy w zakresie wyzna­czonym przez zarząd gminy.

Ponadto burmistrz jest zaufanym urzęd­ni­kiem spra­wu­jącym pieczę nad skarbem miej­skim, upoważ­nionym do podpi­sy­wania doku­mentów doty­czą­cych spraw zakupu i sprze­daży własności gminnej, zacią­gania poży­czek i innych zobo­wiązań finan­so­wych.  Repre­zen­tuje inte­resy gminy na zewnątrz i ponosi odpo­wie­dzial­ność za jej dzia­łal­ność. Burmistrz przy­go­to­wuje harmo­no­gram obrad Rady Miasta i zarządu gminy i jest tychże gospo­da­rzem. Ma on prawo do zasia­dania na posie­dze­niach Rady Miasta i zarządu gminy oraz upoważ­nienie do skła­dania wnio­sków do obrad. To samo prawo przy­słu­guje mu w odnie­sieniu do posie­dzeń pozo­sta­łych rad gmin­nych.

Funkcję burmistrza Vesturbyggð pełni Rebekka Hilmarsdóttir, a jej biuro mieści się w Urzędzie Miasta przy Aðalstræti 75 w Patreksfjörður. Zasepcą burmistrza jest kierownik departamentu finansów i administracji publicznej Gerður Björk Sveinsdóttir.

Burmitrz Vesturbyggð pełni dyżur telefoniczny w każdą środę w godz. 10:00 – 12:30. Rozmowę telefoniczną można zamówić pod numerem telefonu 450-2300 lub pocztą elektroniczną na adres vesturbyggd@vesturbyggd.is.

Rebekka jest prawnikiem, ukończyła wydział prawa Uniwersytetu w Reykjavíku z tytułem magistra w 2011 roku, ze szczególnym uwzględnieniem prawa w zakresie administracji publicznej, prawa majątkowego, zasobów naturalnych, prawa korporacyjnego, odszkodowawczego i dłużniczego. Temat jej pracy magisterskiej dotyczył zakresu administracji publicznej i zasobów naturalnych, a dokładniej tytułu własności posiadaczy ziemskich do zasobów naturalnych znajdujących się poniżej linii brzegowej.

Rebekka pracowała uprzednio na stanowisku prawnika w ministerstwie gospodarki i rozwoju, gdzie była odpowiedzialna za zadania z zakresu produkcji rolniczej, hodowli zwierząt gospodarczych, użytkowania gruntów, obowiązku spędowego i dobrobytu zwierząt, jak również za sprawy dotyczące produktów rolnych, uboju, importu i eksportu produktów rolnych, nadzoru epidemiologicznego nad produkcją, urynkowienia żywności i paszy, zdrowia trzody oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu chorób zwierzęcych.

Rebekka uczestniczyła w pracach wielorakich komitetów i organizacji społecznych i była m.in. przewodniczącą prezydium ds rolniczych porozumień handlowych, przedstawicielem ministra do spraw połowów i rolnictwa w komitecie negocjacyjnym porozumień handlowych, kierownikiem projektu porozumień dotyczących przepisów o dobrobycie zwierząt i przewodniczącą Komitetu ds znakowania zgodnie z przepisami prawa o terenach wypasowych i obowiązku spędowym i in..

Rebekka jest prezesem firm Fasteigna Vesturbyggðar ehf. i Vesturbotns ehf.

Z ramienia gminy Vesturbyggð Rebekka zasiada w nastepujących zarządach:

  • Związku gmin przemysłu połowowego
  • Partnerstwa regionalnego ds osób niepełnosprawnych
  • Funduszu badawczego powiatu Vestur-Barðaströnd
  • Rady wykonawczej EarthCheck

Rebekka urodziła się w 1984 roku, dorastała w Kollsvík na terenie Vesturbyggð i obecnie mieszka w Patreksfjörður. Jej mężem jest Örn Hermann Jónsson i razem mają jedno dziecko.