Pomiń menu

Rada Miejska i komi­tety

Gmina Vestur­byggð zarzą­dzana jest przez wybie­ral­nych przed­sta­wi­cieli zarządu gminy. Rada Miejska i pozo­stałe komi­tety pełnią okre­ślone funkcje w zarzą­dzaniu gminą.