Spra­woz­dania z obrad

Spra­woz­dania z obrad zarządu gminy, Rady Miej­skiej, komi­tetów i rad gmin­nych Vestur­byggð publi­ko­wane są na stronie inter­ne­towej gminy zaraz po ich zakoń­czeniu. Na stronie można też śledzić numery i prze­bieg poszcze­gól­nych spraw.