Osoby starsze

Usługi świad­czone osobom star­szym przez gminę Vestur­byggð opie­rają się na umoż­li­wieniu star­szym miesz­kańcom jak najdłuż­szego zamiesz­kania we własnym domu przy zapew­nionym wsparciu. Na terenie całej gminy ofero­wane są m.in. usługi pracow­ników socjal­nych oraz pomoc domowa, a także dostawa posiłków do domu i refun­dacja kosztów udziału w zaję­ciach spor­to­wych. Komisja do spraw społecz­nych zajmuje się spra­wami osób star­szych w imieniu zarządu miasta.