Pomiń menu

Sprawy społeczne

Gmina jest zobo­wią­zana, we współ­pracy z rodzi­cami, opie­ku­nami praw­nymi oraz wszel­kimi innymi stro­nami odpo­wie­dzial­nymi za proces wycho­wawczy, naukę i zdrowie dzieci i młodzieży, do dbania w sposób kompletny o dobro i inte­resy osób nielet­nich. Jej rolą jest zagwa­ran­to­wanie dzie­ciom pełnego dostępu do usług umoż­li­wia­ją­cych ich zdrowy rozwój, takich jak nauka przed­szkolna oraz zajęcia poza­lek­cyjne.