Prewencja

Rada do spraw społecz­nych, we współ­pracy z właści­wymi orga­nami takimi jak policja, służba zdrowia i szkoły, promuje środki zapo­bie­gawcze w walce z alko­ho­li­zmem i narko­manią.

Dyrek­to­riat Zdrowia włożył wiele pracy w badanie zagad­nień zwią­za­nych z uzależ­nie­niami i na ich stronie inter­ne­towej znaleźć można wiele użytecz­nych infor­macji z zakresu zapo­bie­gania alko­ho­li­zmowi i narko­manii.

W 2007 roku powstała grupa robocza, której zada­niem było wyzna­czenie planu przy­szłych działań. Podjęto decyzję o obraniu drogi Badań i analiz i o wzięciu pod uwagę wyników ankiet prze­pro­wa­dzo­nych wśród uczniów okolicz­nych szkół podsta­wo­wych przy tworzeniu poli­tyki zapo­bie­gaw­czej. W skład grupy prewen­cyjnej wchodzą repre­zen­tanci gminy, służby zdrowia, szkół, policji, związków spor­to­wych i kościoła.