Program pomocy społecznej

Celem gmin­nego programu pomocy społecznej jest zapew­nienie wsparcia jednostkom i rodzinom znaj­du­jącym się w chwi­lo­wych trud­no­ściach życio­wych. Główną przy­świe­ca­jącą mu zasadą jest dążenie do umoc­nienia w jedno­stce lub rodzinie umie­jęt­ności samo­po­mocy, a poprzez to umoż­li­wienie im pełnego uczest­nictwa w życiu społecznym.

Społeczna pomoc domowa

Celem społecznej pomocy domowej jest wsparcie samo­dziel­ności jednostki, a przez to umoż­li­wienie jej jak najdłuż­szego zamiesz­ki­wania we własnym domu bez strat na jakości życia. Pomoc domowa świad­czona jest tym, którzy nie mogą samo­dzielnie dbać o swoje miejsce zamiesz­kania ze względu na zły stan zdrowia, stres, wiek lub niepeł­no­spraw­ność.

Za świad­czenia w ramach społecznej pomocy domowej pobie­rana jest opłata uzależ­niona od dochodów jednostki. Osoby poniżej najniż­szego progu docho­do­wego są z niej zwol­nione, nato­miast osoby prze­kra­cza­jące najwyższy próg docho­dowy muszą uiścić opłatę w całości. Pod uwagę brane są dochody za ostatni rok podat­kowy.


Doradztwo społeczne

Zada­niami doradców społecz­nych są z jednej strony udzie­lanie infor­macji i wska­zówek doty­czą­cych praw społecz­nych i socjal­nych, z drugiej zaś strony pomoc w rozwią­zy­waniu problemów społecz­nych i osobi­stych. Doradztwo społeczne zajmuje się m.in. spra­wami finan­so­wymi, miesz­ka­nio­wymi, wycho­waw­czymi, rozwo­do­wymi, w tym proble­mami praw do opieki nad dziec­kiem, spra­wami adop­cyj­nymi itp. Sprawy doradztwa społecz­nego są zawsze rozpa­try­wane w kontek­ście obowią­zu­ją­cego prawa o gminnej pomocy społecznej i we współ­pracy z innymi jednost­kami samo­rzą­do­wymi zaan­ga­żo­wa­nymi w pracę o podobnym profilu, jak szkoły i przy­chodnie zdrowia. W koniecz­nych przy­pad­kach sprawy kiero­wane są do specja­li­stów lub zasię­gana jest ich opinia za zgodą osoby zain­te­re­so­wanej.

Infor­macje na temat usług publicz­nych na Islandii  www.island.is


Pomoc finansowa

Pomoc finan­sowa jest świad­czona w powią­zaniu z doradz­twem społecznym oraz innymi rozwią­za­niami dla każdej rozpa­try­wanej sprawy z osobna. Celem przy­znania pomocy finan­sowej jest wspo­mo­żenie jednostki w dążeniu do samo­dziel­ności.

Pracow­nicy działu spraw społecz­nych udzie­lają wszel­kich infor­macji tele­fo­nicznie jednak osoba ubie­ga­jąca się o pomoc finan­sową muszą umówić się i udać na rozmowę z kierow­ni­kiem do spraw finansów jeszcze zanim podanie zostanie złożone.

Prawo do pomocy finan­sowej

Pomoc finan­sowa świad­czona jest w ramach wsparcia dla jednostki i rodziny. Prawo do ubie­gania się o przy­znanie pomocy finan­sowej od gminy przy­słu­guje każdemu, kto jest prawnie zdolny do zarzą­dzania swoimi finan­sami, jest zamel­do­wany w gminie Vestur­byggð i jego dochody nie prze­kra­czają okre­ślo­nego progu docho­do­wego. Praco­dawcy oraz osoby prowa­dzące własną dzia­łal­ność gospo­darczą muszą zawiesić dzia­łal­ność oraz zrezy­gnować z numeru VAT by móc się ubiegać o pomoc finan­sową.

Gminna pomoc finan­sowa świad­czona jest w formie zapo­mogi lub pożyczki. Jedno­cze­śnie rozpa­try­wane są inne niż finan­sowe formy pomocy. Zasady doty­czące przy­zna­wania pomocy finan­sowej w gminie Vestur­byggð regu­lo­wane są rozpo­rzą­dze­niem zarządu miasta zatwier­dzonym w zgodzie z obowią­zu­ją­cymi prze­pi­sami prawa.


Specjalne wsparcie mieszkaniowe

Specjalne wsparcie miesz­ka­niowe przy­zna­wane jest na podstawie prze­pisu 2 para­graf 45 prawa o gminnej pomocy społecznej nr.40/1991.

Specjalne wsparcie miesz­ka­niowe przy­słu­guje z jednej strony osobom powyżej 18 roku życia, które nie mogą zapewnić sobie same warunków miesz­ka­nio­wych ze względu na niskie dochody, duże obcią­żenia finan­sowe czy z innych powodów zwią­za­nych z sytu­acją socjalną, z drugiej zaś strony rodzicom dzieci w wieku 15 – 17 lat, które miesz­kają poza domem ze względu na miejsce podjętej nauki. Szcze­góły na ten temat w prze­pi­sach gminy Vestur­byggð.