Rodzina

Gmina Vestur­byggð dba o to, by dzieci miały zapew­niony dostęp do wszel­kich usług umoż­li­wia­ją­cych ich zdrowy rozwój, takich jak nauka przed­szkolna oraz zajęcia poza­lek­cyjne. Na jej terenie znaj­dują się dwa domy młodzieży i dwa przed­szkola, gmina oferuje też dofi­nan­so­wanie kosztów opieki nad małymi dziećmi oraz kosztów zajęć pozasz­kol­nych dla dzieci i młodzieży.

Gmina Vestur­byggð, we współ­pracy z rodzi­cami, opie­ku­nami praw­nymi i wszyst­kimi innymi, którzy mają wpływ na wycho­wanie, rozwój i zdrowie dzieci i młodzieży, dba o ich inte­resy i dobro w pełnym zakresie. Gmina zapewnia dzie­ciom dostęp do warunków niezbęd­nych do ich prawi­dło­wego i zdro­wego rozwoju, takich jak przed­szkola i zajęcia pozasz­kolne.


Społeczne ośrodki kultury

Na terenie gminy Vestur­byggð znaj­dują się dwa społeczne młodzie­żowe ośrodki kultury.

Ośrodek młodzieży Vest-End w Patreks­fjörður mieści się w niższej części szkoły podsta­wowej w Patreks­fjörður . Ośrodek młodzieży w Bíldu­dalur ma siedzibę na pierw­szym piętrze Domu Kultury Baldur­shagi. Dzia­łal­ność ośrodków młodzie­żo­wych skie­ro­wana jest do osób uczęsz­cza­ją­cych do klas 8-10 szkół podsta­wo­wych ale młodzież z klas 7 może uczest­ni­czyć w specjalnie orga­ni­zo­wa­nych dla niej zaję­ciach odby­wa­ją­cych się raz w tygo­dniu.

W młodzie­żo­wych ośrod­kach kultury pracę prowadzi rada ośrodka kultury, w której każdo­ra­zowo zasiada troje nasto­latków. Zada­niem rady jest orga­ni­zacja pracy młodzie­żo­wego ośrodka kultury we współ­pracy z kierow­ni­kiem tego ośrodka.

 


Opiekunowie dzienni

Gmina wyzna­czyła zasady przy­zna­wania pozwoleń na prowa­dzenie dzia­łal­ności zwią­zanej w opieką nad dziećmi w warun­kach domo­wych. Szcze­gó­łowe zasady oraz formu­larz podania o przy­znanie pozwo­lenia znaj­dują się na stronie inter­ne­towej gminy. Rodzice dzieci zain­te­re­so­wani uzyska­niem miej­scem dla swojego dziecka u opie­kuna dzien­nego mogą się kontak­tować bezpo­średnio z tymże opie­kunem, który powi­nien udzielić im wszel­kich koniecz­nych infor­macji. Pytania w tej sprawie można kierować również do kierow­nika spraw społecz­nych gminy Vestur­byggð. Pobyt dziecka u opie­kuna dofi­nan­so­wy­wany jest przez gminę jedynie w przy­padku zawarcia ważnej umowy o usługi przez gminę i opie­kuna dzien­nego.

W chwili obecnej na terenie gminy nie ma zare­je­stro­wa­nego żadnego opie­kuna dzien­nego.


Dofinansowanie dla rodziców

Dofi­nan­so­wanie dla rodziców małych dzieci pozwala na zago­spo­da­ro­wanie finansów pomiędzy momentem, gdy dziecko osiąga wiek sześciu lub dzie­więciu miesięcy, a przy­zna­niem miejsca w przed­szkolu lub osią­gnię­ciem wieku 14 miesięcy. Jednymi z warunków przy­znania dofi­nan­so­wania jest złożenie przez rodziców podania o przy­znania dziecku miejsca w jednym z przed­szkoli znaj­du­ją­cych się w gminie Vestur­byggð oraz zamel­do­wanie obojga rodziców oraz dziecka na terenie gminy.

Podanie o przy­znanie dofi­nan­so­wania dla rodziców można składać w momencie, gdy dziecko samotnie wycho­wu­ją­cego rodzica osią­gnie wiek sześciu miesięcy oraz gdy dziecko rodziców pozo­sta­ją­cych w zare­je­stro­wanym związku osią­gnie wiek dzie­więciu miesięcy.