Służby ochrony praw dziecka

Gmina Vestur­byggð i jednostka pomoc­nicza gminy Tálk­na­fjörður współ­pra­cują w kwestiach ochrony praw osób nielet­nich. Jedna służba ochrony praw dziecka działa we wszyst­kich gminach. Każdy z miesz­kańców zobo­wią­zany jest powia­domić niniejsze służby w przy­padku zauwa­żenia sygnałów o niewła­ści­wych warun­kach wycho­waw­czych dziecka, mole­sto­waniu lub prze­mocy wobec dziecka oraz w sytu­acji, gdy osoba nieletnia znaj­duje się w sytu­acji zagra­ża­jącej jej rozwo­jowi, zdrowiu i życiu.

Obowiązek powiadomienia służb ochrony praw dziecka

Każdy z miesz­kańców zobo­wią­zany jest powia­domić służby ochrony praw dziecka w przy­padku zauwa­żenia sygnałów o niewła­ści­wych warun­kach wycho­waw­czych dziecka, mole­sto­waniu lub prze­mocy wobec dziecka oraz w sytu­acji, gdy osoba nieletnia znaj­duje się w sytu­acji zagra­ża­jącej jej rozwo­jowi, zdrowiu i życiu. Obowiązek powia­do­mienia odpo­wied­nich służb o przy­pad­kach nadużyć wobec osób nielet­nich znosi obowiązek tajem­nicy służ­bowej z osób zaan­ga­żo­wa­nych w sprawę. Osoba zgła­sza­jąca takowe przy­padki może poprosić o anoni­mo­wość.

Telefon alar­mowy służb ochrony praw dziecka w godzi­nach wieczor­nych oraz w soboty i niedziele to 112


Cele działalności służb ochrony praw dziecka

Celem dzia­łal­ności służb ochrony praw dziecka jest zabez­pie­czenie praw dzieci do nale­ży­tych warunków wycho­waw­czych. Cel ten osią­gany jest przede wszystkim poprzez wzmac­nianie funkcji wycho­waw­czych rodziny oraz zasto­so­wanie kroków zabez­pie­cza­ją­cych dobro dziecka w wyma­ga­ją­cych tego sytu­acjach. Poprzez dziecko rozumie się osoby do 18 roku życia. Dzia­łania służb ochrony praw dziecka regu­lo­wane są prze­pi­sami prawa doty­czą­cego osób nielet­nich oraz zasa­dami prawa ogól­nego mają­cymi zasto­so­wanie w konkretnym postę­po­waniu.


Zadania komisji służb ochrony praw dziecka

Komisje w ramach służb ochrony praw dziecka mają za zadanie zbadanie warunków życio­wych i rozwo­jo­wych dzieci i jak najszyb­szej oceny potrzeb osób zamiesz­ku­ją­cych w nieak­cep­to­wal­nych warun­kach, będą­cych ofia­rami złego trak­to­wania lub zmaga­ją­cych się z trud­no­ściami społecz­nymi.


Podejmowane kroki

Komisje w ramach służb ochrony praw dziecka stosują każdo­ra­zowo właściwe rozwią­zania zgodne z prze­pi­sami prawa o osobach nielet­nich w celu zapew­nienia ochrony bytu i zdrowia dzieci. Pozo­stałe dzia­łania komisji defi­nio­wane są prze­pi­sami prawa o osobach nielet­nich oraz prze­pi­sami prawa ogól­nego. Zarząd gminy może dodat­kowo przy­dzielić komi­sjom szcze­gó­łowe zadania zwią­zane z sytu­acją dzieci i młodzieży zamiesz­ku­ją­cych teren gminy. Komisje służb ochrony praw dziecka zobo­wią­zane są również do udzie­lenia wyma­ga­jącym tego rodzicom pomocy w wypeł­nianiu obowiązków rodzi­ciel­skich oraz do przed­się­wzięcia właści­wych zdefi­nio­wa­nych prawnie kroków w przy­pad­kach tego wyma­ga­ją­cych.


Samodzielne przebywanie dzieci poza domem

Prze­pisy doty­czące samo­dziel­nego prze­by­wania dzieci i młodzieży poza domem wyzna­czone zostały w celu zapew­nienia bezpie­czeń­stwa osobom nieletnim. Jest w nich mowa o tym, kiedy dzieci nie mogą prze­bywać samotnie poza miej­scem zamiesz­kania. W prze­pi­sach zazna­czone jest, że młodzież w wieku 13 – 16 lat może prze­bywać poza domem bez opieki osoby doro­słej w przy­padku, gdy wraca ze zorga­ni­zo­wa­nych zajęć szkol­nych, spor­to­wych lub spotkań młodzie­żo­wych. Wiek graniczny wyzna­czany jest rocz­ni­kowo. W tym aspekcie gmina ściśle współ­pra­cuje z policją.

Czas w roku

Wiek

Pora dnia

1 września – 30 kwietnia

12 lat i mniej

Do godz. 20:00

13 – 16 lat

Do godz. 22:00

1 maja – 31 sierpnia

12 lat i mniej

Do godz. 22:00

13 – 16 lat

Do godz. 24:00