Pomiń menu

Kościół w Bíldu­dalur

Projek­tantem kościoła w Bíldu­dalur  jest Rögnvaldur Á. Ólafsson, a kościół został poświę­cony w 1906 roku. Znaj­duje się w nim ambona z 1699 roku.

Pastor parafii w Patreksfjörður

KA

Kristján Arason
kristjanaras@gmail.com / +354 846 6569

Kościół w Bíldu­dalur należy do diecezji w Patreks­fjörður w deka­nacie Zachod­nich Fiordów. Został wyświę­cony 2 grudnia 1906 roku. Do tego czasu miesz­kańcy Fiordów Połu­dnio­wych uczęsz­czali do kościoła w Otradal.

Gdy na prze­łomie XIX i XX wieku miesz­kańców Bíldu­dalur zaczęło przy­bywać stało się jasne, że miej­sco­wość musi mieć swój własny kościół. Do kościoła w Otradal, gdzie do tej pory udawali się na msze, prowa­dziła długa droga przez Litlu­ey­rarós, Byltę i Haganes.

Z prze­łomem wieków i wkrótce po nim sprawę podniósł dzia­ła­jący prężnie lokalny klub dysku­syjny i soli­darnie podjęto decyzję o wznie­sieniu kościoła w Bíldu­dalur.

Budowa kościoła w Bíldu­dalur miała miejsce w latach 1905-1906, a kościół został poświę­cony 2 grudnia 1906 roku przez ówcze­snego dzie­kana diecezji Bjarna Símo­nars­sona z Brján­slækur oraz Böðvara Bjar­na­sona z Hrafn­seyri i pastora  Jóna Árna­sona, który został zaor­dy­no­wany do Otradal w 1891 roku.

W Otradal od najwcze­śniej­szych lat zasiadał kapłan i był kościół para­fialny, o którym wzmianka poja­wiła się już w spisie kościołów Pála Jóns­sona z 1200 roku. Kościół ten już nie istnieje, ale pozo­sta­łości po nim można znaleźć na dawnym przy­ko­ścielnym cmen­tarzu.

Projek­tantem kościoła w Bíldu­dalur jest miesz­ka­niec Zachod­nich Fiordów Rögnvaldur Á. Ólafsson, często­kroć nazy­wany pierw­szym islandzkim archi­tektem. Kościół jest zrobiony z betonu i jest pierw­szym beto­nowym budyn­kiem zapro­jek­to­wanym przez Rögnval­dura. Wyjąt­ko­wość tego kościoła leży m.in. w tym, że na powierzchni jego zewnętrz­nych ścian wydrą­żone są fugi na podo­bień­stwo charak­te­ry­stycz­nych islandz­kich kamien­nych murków. Począt­kowo kościół posiadał komin poło­żony po zachod­niej stronie prze­ciw­legle do wieży . Przez długi czas wieżę zdobił też podświe­tlany krzyż, lecz obecnie kościół zdobi jego orygi­nalny krzyż.

Inne kościoły zapro­jek­to­wane przez Rögnval­dura to kościół w Þingeyri, kościół w Gufudal i kościół w Hjarðar­holt w Dalir, był ona także archi­tektem wielu innych budynków kościel­nych.

Kościół w Bíldu­dalur został wpisany na listę zabytków 1 stycznia 1990 roku.