Pomiń menu

Kościół w Patreks­fjöður

Kościół w Patreks­fjöður został poświę­cony w 1907 roku i jest jednym z najstar­szych beto­no­wych kościołów na Islandii. Na ambonie kościoła znaj­duje się malo­widło autor­stwa Erró z 1957 roku.

Pastor parafii w Patreksfjörður

KA

Kristján Arason
kristjanaras@gmail.com / +354 846 6569

Kościół w Patreks­fjöður powstawał w latach 1904 do 1907. Kościół jest beto­nowy i wiadomo jest jedynie o dwóch star­szych beto­no­wych kościo­łach – w Bíldu­dalur i Ingjald­shóll w Hellis­sandur.

Kościół w Patreks­fjöður należy do parafii Patreks­fjöður w diecezji Patreks­fjöður w deka­nacie Zachod­nich Fiordów.

W Patreks­fjöður nie było wcze­śniej kościoła lecz w Geiteyri w czasach kato­lic­kich znaj­dował się dom modlitw. Okoliczni miesz­kańcy uczęsz­czali na msze w Sauðlauks­dalur.

Parafia została usta­no­wiona w 1907 roku i rozcią­gała się od Eyri do Laugar­dalur. Kościół został uroczy­ście poświę­cony w Białą Niedzielę 19 maja 1907 roku przez Bjarna Símo­nar­sona będą­cego ówcze­snym dzie­kanem diecezji Barðströnd. Kościół wybu­do­wano w trzy lata dzięki ogrom­nemu wysił­kowi młodej kongre­gacji, usta­no­wionej przez parla­ment niewiele wcze­śniej bo w  1903 roku.

Projek­tantem kościoła był Sigu­rður Magnússon, ówczesny prze­wod­ni­czący rady kościelnej i lekarz okrę­gowy. Ziemię pod kościół i kościelny cmen­tarz, poświę­cony w 1904 roku, poda­rował kupiec z Geir­seyri Markús Snæbjörnsson.

Nadzór nad pracami kamie­niar­skimi przy budowie objął kamie­niarz Guðmundur Einarsson. Za prace ciesiel­skie odpo­wie­dzialni byli Jónas Jónasson, Jósep Magnússon i Björn Lárusson

Kościół mieści w swych ławach około 200 wier­nych. Warto wspo­mnieć o jego ambonie, na której widnieje wize­runek apostołów wyko­nany przez Erró w tech­nice moazaiki w 1957 roku z okazji 50 urodzin kościoła. Powierzchnia ołtarza pokryta jest odwzo­ro­wa­niem jednego z obrazów malarza Carla Blocha.

Kościół w Patreks­fjöður obcho­dził setną rocz­nicę swojego świę­cenia w niedzielę 20 maja 2007 roku.