Pomiń menu

Kościół w Sauðlauks­dalur

Kościół w Sauðlauks­dalur pochodzi z 1863 roku, wcze­śniej na jego miejscu stał kościółek z XVI wieku. W tej prze­pięknej świą­tyni msze odby­wają się 5–6 razy do roku.

Pastor parafii w Sauðlauksdalur

KA

Kristján Arason
kristjanaras@gmail.com / +354 846 6569

Obecny budynek kościoła w Sauðlauks­dalur został wybu­do­wany w 1863 roku, poprzedni kościół stał w tym samym miejscu od XVI wieku, a jeszcze przedtem dom modlitwy.

W latach 1993-1997 kościół poddano grun­townej odbu­dowie, w trakcie której doło­żono wszel­kich starań, by odtwo­rzyć pier­wotny wygląd budynku.

Kościół ten jest jedną z najpięk­niej­szych świątyń w kraju,  skromny lecz niesłab­nący w swej urodzie, znaj­duje się w nim również wiele kosz­tow­ności. Szcze­gólnie impo­nu­jące są jego skle­pienie i ambona.

Msze w kościele odby­wają się 5-6 razy w roku.

Wielu znaczą­cych kapłanów obej­mo­wało kapłań­stwo w Sauðlaugks­dalur, na przy­kład Björn Hall­dórsson, który jako pierwszy podjął się uprawy ziem­niaków na Islandii i który żywił obawy o kierunek zmian w ówcze­snym społe­czeń­stwie. PAstorzy mieli swą siedzibę w kościele w Sauðlaugks­dalur do 1964 roku, a ostatni z nich został prze­nie­siony na inne stano­wisko. Od tego czasu parafią zajmo­wali się głównie duchowni z Patreks­fjörður, poza krótkim okresem około roku 1990, ale Sauðlauks­dalur nie było siedzibą pastora od 1964 roku.