Pomiń menu

Kosciół w Saurbær

Kościół obecnie stojący w Saurbæ w Rauða­sandur ma niezwykłą historię i jest szeroko znany. Od połowy XVII wieku stał znaj­dował się tam dom modlitwy.

Pastor parafii w Patreksfjörður

KA

Kristján Arason
kristjanaras@gmail.com / +354 846 6569

Od połowy XVII wieku w Saurbæ stał kościół torfowy pokryty, później blachą i z drew­nianym dachem. Niektórzy prote­stują prze­ciwko nazy­waniu budynku torfowym, powo­łując się na fakt, że jedynie najdłuższe ściany zrobione były z torfu i kamieni, przede wszystkim dla wzmoc­nienia konstrukcji. Kościół ten był w rzeczy­wi­stości w nienaj­lep­szym stanie, popa­da­jący w ruinę i faktycznie nie nada­jący się do użytku, gdy Ari Finnson podjął decyzje o jego roze­braniu w 1869 roku i wznie­sieniu na jego miejscu znacznie bardziej impo­nu­jącej świą­tyni z drewna.

Na prze­łomie XIX i XX wieku drew­nia­nemu budyn­kowi poświę­cono wiele uwagi, między innymi został on obity blachą. Najpraw­do­po­dob­niej wskutek błędów przy wyko­ny­waniu tych prac wschodnia ściana szczy­towa budynku uległa korozji znacznie wcze­śniej niż powinna była. W kolej­nych latach kościół został zanie­dbany, aż zimą 1966 roku zawalił się pod wpływem szcze­gólnie złej pogody.

Prawie natych­miast starsi miesz­kańcy Rauða­sandur wyra­zili zain­te­re­so­wanie w odbu­dowie kościoła w Saurbæ, lecz z powodu braku w ludziach i niedo­boru finansów plany te zostały zarzu­cone.

W końcu została podjęta decyzja o odbu­dowie na tym miejscu starego kościoła z Reykhólar, który został roze­brany i zacho­wany na połu­dnie od Bessa­staðir pod pieczą dyrekcji Muzeum Naro­do­wego. W samym Reykhólar rząd wybu­dował nowy kościół, pod patro­natem dwóch kongre­gacji – w Reykhólar i w Staðir.

Warty wspo­mnienia jest fakt, że tenże odbu­do­wany kościół z Reykhólar uzbu­do­wany jest w zgodnie z zasa­dami tzw. złotego podziału, stylu wywo­dzą­cego się ze staro­żytnej Grecji. Złoty podział charak­te­ry­zuje się tym, że żadna linia nie przy­ciąga wzroku bardziej niż inna, a raczej wszystkie linie tworzą jedną harmo­nijną całość..

Kościół zatem został pier­wotnie zbudo­wany w Reykhólar przez  Bryn­jólfa Beni­dikts­sona, kupca z Flatey. Zawalił się on już pierw­szej zimy nawet nie dokoń­czony. Został ponownie odbu­do­wany, tym razem z większą dbało­ścią o stabil­ność konstrukcji.

Po prze­stoju w Bessa­staðir 5 wrze­śnia 1982 roku kościół został w końcu poświę­cony przez biskupa ordy­na­cyj­nego Sigu­rðura Páls­sona i siedmiu innych duchow­nych i prze­mia­no­wany na kościół w Saurbær w obec­ności licznie zgro­ma­dzo­nych wier­nych.