Prak­tyczne infor­macje

Tutaj znaleźć można różne prak­tyczne infor­macje.

Formularze

Trwają prace nad wpro­wa­dze­niem możli­wości złożenia wszyst­kich wnio­sków do gminy Vest­ur­byggð przez internet. Do czasu wpro­wa­dzenia tego rozwią­zania wszystkie niezbędne formu­larze są dostępne do pobrania i druku na stronie inter­ne­towej gminy.


Wysyłka rachunków

Z dniem 1 stycznia 2019 gmina Vest­ur­byggð rozpocznie wysy­łanie rachunków w formie elek­tro­nicznej, zarówno poprzez banko­wość inter­ne­tową miesz­kańców i firm, jak i przez system RSM firm i urzędów.

Jest to decyzja podjęta ze względu na korzyści zarówno gminy, jak i jej klientów.

Osoby pragnące, by gmina nadal wysy­łała im rachunki pocztą trady­cyjną bądź elek­tro­niczną, mogą wypełnić odpo­wiedni wniosek na stronie inter­ne­towej Vest­ur­byggð, wysłać e-mail na adres innhe­imta@vest­ur­byggd.is lub skon­tak­tować się tele­fo­nicznie urzędem miasta pod numerem 450 2300.