Pomiń menu

Zdrowie i rekre­acja

Natura oferuje wiele możli­wości wzmoc­nienia zdrowia i kondycji, a gmina Vestur­byggð kładzie szcze­gólny nacisk na tworzenie społecz­ności promu­jącej zdrowy tryb życia. Gmina i stowa­rzy­szenia społeczne oferują dostęp do basenów, siłowni, pól golfo­wych i ośrodków społecz­nych gdzie każdy może znaleźć odpo­wia­da­jący sobie rodzaj aktyw­ności. W okresie zimowym szcze­gólnym powo­dze­niem cieszy się stok narciarski.