Lokale miesz­ka­niowe i zmiana adresu

Tu można znaleźć infor­macje doty­czące lokali miesz­ka­nio­wych i spraw zwią­za­nych z prze­pro­wadzką.

Lokale mieszkaniowe na sprzedaż i pod wynajem

Infor­macje na temat mieszkań na sprzedaż można znaleźć na stro­nach inter­ne­to­wych więk­szości agencji nieru­cho­mości. Lokale będące własno­ścią gminy Vestur­byggð ogła­szane są osobno, szcze­góły na ten temat można znaleźć obok.

Infor­macji na temat mieszkań pod wynajem udziela Þóra Sjöfn Kristins­dóttir.


Powiadomienie o zmianie adresu

Wszystkie powia­do­mienia o zmianie aktu­al­nego adresu zamiesz­kania odby­wają się poprzez stronę Reje­stru Krajo­wego. By dokonać takiego powia­do­mienia należy mieć ważny podpis elek­tro­niczny lub klucz do logo­wania Íslykil.

Jeśli z jakiegoś powodu miesz­ka­niec gminy nie może zgłosić zmiany adresu pobytu drogą elek­tro­niczną może zgłosić się w tej sprawie po pomoc i wska­zówki do Urzędu Miasta gminy Vestur­byggð.


Planujesz coś budować?

Inspektor budow­lany udziela infor­macji o dział­kach pod zabu­dowę i procesie zwią­zanym z budową. Wszelkie niezbędne formu­larze dostępne są obok.


Ogrzewanie i elektryczność

Przed­się­bior­stwo ener­ge­tyczne Zachod­nich Fiordów odpo­wiada za zaopa­trzenie miesz­kańców w ciepłą wodę i prąd.


Zasiłek mieszkaniowy

Podania o zasiłek miesz­ka­niowy rozpa­try­wane są przez Fundusz Kredytów Miesz­ka­nio­wych (Íbúða­lána­sjóður), a składać je można poprzez stronę www.husbot.is

Ponadto można ubiegać się o specjalny dodatek miesz­ka­niowy. Przy­słu­guje on z jednej strony osobom powyżej 18 roku życia, które nie mogą zapewnić sobie warunków miesz­ka­nio­wych ze względu na niskie dochody, dużych wydatków osobo­wych lub z innych powodów społecz­nych, z drugiej zaś strony rodzicom młodzieży między 15 a 17 rokiem życia miesz­ka­jącej z dala od domu rodzin­nego ze względu na naukę.