Rodzina

Tutaj znaleźć można różne użyteczne rodzinom infor­macje.

Dzieci i młodzież

Pzredsz­kola

W gminie Vestur­byggð znaj­dują się dwa przed­szkola;

przed­szkole Araklettur w Patreks­fjörður i przed­szkole Tjar­nar­brekka w Bíldu­dalur.

Szkoły podsta­wowe

W Vestur­byggð znaj­dują się dwie szkoły podsta­wowe;

szkoła podsta­wowa w Bíldu­dalur i szkoła podsta­wowa Patreks­fjörður.

Oddział szkoły śred­niej

Liceum Ogól­no­kształ­cące miesz­kańców Snæfell­snes – FSN prowadzi dział szkoły śred­niej w Patreks­fjörður, gdzie uczniowie z połu­dniowej części Zachod­nich Fiordów mogą konty­nu­ować edukację na poziomie szkoły śred­niej pod kierun­kiem nauczy­cieli z Grund­ar­fjörður za pomocą nowo­cze­snej tech­niki i inter­netu. Pracow­nicy oddziału w  Patreks­fjörður służą uczniom pomocą na miejscu i nadzo­rują dzia­łal­ność placówki.

Świe­tlice

Świe­tlice działaą przy szko­łach podsta­wo­wych w Patreks­fjörður i Bíldu­dalur. Ich oferta skie­ro­wana jest do uczniów klas 1–4, a dzieci mogą prze­bywać na terenie świe­tlicy każdego dnia nauki szkolnej od momentu zakoń­czenia zajęć do godz. 16:00.

Szkółka spor­towa

Dzia­łal­ność szkółki spor­towej powią­zana jest z dzia­łal­no­ścią szkół podsta­wo­wych i odbywa się w dni robocze Patreks­fjörður i Bíldu­dalur, jak również w Tálk­na­fjörður. Szkółki prze­zna­czone są dla uczniów klas 1–4. Poza trenin­gami zwią­za­nymi z piłką ofero­wa­nymi przez  HHF w szkółce spor­towej dzieci zapo­znają się również z innymi dyscy­pli­nami sportu.


Szkoła Muzyczna Vesturbyggð

Szkoła Muzyczna Vestur­byggð działa w Patreks­fjörður i Bíldu­dalur.


Biblioteka

W gminie Vest­ur­byggð znaj­dują się dwie biblio­teki. W Patreks­fjörður działa Biblio­teka Powia­towa Vestur–Barða­strönd (Héra­ðs­bó­ka­safn Vestur–Barða­stran­da­sýslu), a w Bíldu­dalur Biblio­teka Bíldu­dal­czyków (Bóka­safn Bíld­dælinga).